การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น


 

การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้นำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทราบความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 234

แชร์ข้อมูล ::