/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก

27 - 28 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 17:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ณ จังหวัดชลบุรี

12 - 14 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 10:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม