/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาละัย

25 กันยายน 2561

เวลา : 13:30 - 14:00

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานเกษีนณอายุราชการ ประจำปี 2561

20 กันยายน 2561

เวลา : 13:30 - 21:00

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำและสาธิตการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน

19 กันยายน 2561

เวลา : 13:30 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR

17 กันยายน 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม