/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี

23 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษ

20 - 22 ธันวาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาฯ

19 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงวิชาการการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล

19 ธันวาคม 2561

เวลา : 12:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม