/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินวจก.จัดอบรมเรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค 4.0

27 มกราคม 2564

เวลา : 08:30 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดโครงการ E-commerce Ecosystem เพื่อชุมชนกุฎีจีน

28 ธันวาคม 2563

เวลา : 13:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

23 ธันวาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมเรื่องการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานของระบบ Galileo

18 - 29 ธันวาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม