/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

05 - 19 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

28 พฤษภาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ข้าราชการและพนักงานฯ

16 พฤษภาคม 2562

เวลา : 13:00 - 15:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน

01 พฤษภาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม