/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งและขยายเวลารับสมัคร

25 - 12 มิถุนายน 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกัน

24 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ"

17 - 19 มิถุนายน 2562

เวลา : 07:30 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์

17 - 18 มิถุนายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม