/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินวันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ AUN-QA

13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ

07 - 07 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการรำมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย

01 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม