/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มัคคุเทศก์น้อย

23 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้

21 สิงหาคม 2563

เวลา : 07:30 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม

บุคลิกภาพสำหรับการพัฒนาตนเองและการแต่งหน้า

21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม