/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม

อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม