/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาส

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสองคลอง

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาารคณะวิทยการจัดการร่วมสักการะพระเจ้าตากสิน

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

“สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าถิ่นธนฯ”

อ่านเพิ่มเติม