/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมองคมนตรีมอบชุด PE รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

ผลการตัดสินประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU – Artificial Intelligence Project

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE 

อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานรับการประเมิน ITA

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.-U2Tร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาลบางพลี

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบสิ่งของบริจาคให้ รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชา

อ่านเพิ่มเติม