/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมสัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการการสอนและสาธิตการทำพวงมโหตร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม


โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 29”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ”

อ่านเพิ่มเติม