/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมการเขียนผลงานวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วจก.ประชุมหารือการทำแผนประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๒ สถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมเริ่มต้นเล่นหุ้น แบบคนรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมวิชาชีพทางบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติวิชาชีพคอมฯ ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯติดตาม ประเมินผลโครงการกองทุนการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม