/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมSCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563

อ่านเพิ่มเติม

กองแผน และคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.นำเสนอผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.เข้ารับรางวัล ITA อันดับ 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการพัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม


SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม