/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มรธ.ประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว.

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.เข้าชี้แจง กมธ.พิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปี2564

อ่านเพิ่มเติม

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมพิธีลงนามโครงการสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 

อ่านเพิ่มเติม