/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (Big Data)

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการช่วยการปฏิบัติงานในองค์กร(Google Apps)

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสาร

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ อว. ส่วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด

อ่านเพิ่มเติม