/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรม



การส่งเสริมความรู้ให้เยาวชน และชุมชนเข้าใจสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62

อ่านเพิ่มเติม

วจก. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้าน Hard Skills,Soft Skills

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม