/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรม“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมากรุกไทย

อ่านเพิ่มเติม

การเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมการการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม