/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาการพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการมุทิตาจิตบุคลากรอันเป็นที่รัก

อ่านเพิ่มเติม

วจกจัดโครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

“โครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาความท้าทายสำหรับธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือกับสถานการณ์Covid19

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม