/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสวนาวิชาการ ITAมหาวิทยาลัย:แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารฯ รับมอบ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

วจก อบรม เรื่อง การบัญชีบริหารในยุคโควิด 19 (zoom online)

อ่านเพิ่มเติม

รพ.สนาม มรธ.สป. หนึ่งในผลงานของ อว.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10

อ่านเพิ่มเติม

กรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สนาม

อ่านเพิ่มเติม