/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วจก..จัดเสวนาทางวิชาการภาคอุตสาหกรรมPPPrivate&PublicPartnershipProgram

อ่านเพิ่มเติม

มส. เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่4

อ่านเพิ่มเติม

อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม