/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมสถาบันวิจัยฯ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการเขียนงานและการวิจัย รปศ.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU เตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

อ่านเพิ่มเติม

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาจุดประกายความคิด สู่นักออกแบบรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม