/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU บางกอบัว-ประชุมเตรียมพร้อมก่อนตกผลึกโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ช่วงโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมส่งเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ. โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดประกวดการอ่านร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม