/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมประกาศผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น - สาย - เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวรรณคดีสัญจร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชน และประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน และคัดลายมือภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร

อ่านเพิ่มเติม