/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมSCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสาร

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ อว. ส่วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ประชุมร่วมสถาบันการแพทย์จักรีฯ เรื่องแนวทางการสอนวิชาเลือกเสรี

อ่านเพิ่มเติม

ซีพี ออลล์ ร่วมหารือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม