/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน และคัดลายมือภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการการสอนและสาธิตการทำพวงมโหตร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม