/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่4

อ่านเพิ่มเติม

อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (Big Data)

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการช่วยการปฏิบัติงานในองค์กร(Google Apps)

อ่านเพิ่มเติม