การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียน

img

นักศึกษาไทยจ่ายค่าเล่าเรียน 38,000 บาทต่อภาคเรียนปกติ นักศึกษาต่างชาติ 43,000 บาท ส่วนภาคฤดูร้อน 15,000 บาท ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเรียน 6 ภาคเรียนปกติ  2 ภาคฤดูร้อน (3 ปี) ส่วนสาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเรียน 7  ภาคเรียนปกติ  2 ภาคฤดูร้อน (3.5 ปี)