ทุนการศึกษา

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

img

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีข้อตกลงความร่วมมือกับ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT)  ไต้หวัน ในแต่ละปี   จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน  เมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกไปเรียนที่ NKUHT  นักศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราปกติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมรธ   (นักศึกษาชาติอื่นจ่ายค่าเล่าเรียน US$2,000 หรือประมาณ 70,000 บาท  เมื่อเรียน  1 ภาคเรียน)  นักศึกษาจาก มรธ ที่ไปเรียนที่ NKUHT  ไม่ต้องจ่ายค่าที่พัก  และสามารถโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัยได้ด้วย