ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (ทุนบางส่วน)

img

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนตั้งแต่ 3.50 และ 3.60 ขึ้นไปจะได้รับทุน 13,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ