การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

img

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ 12 หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นผู้กำหนด หรือมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ