วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อาคาร  1  ชั้น 14 ห้อง  1148

2. สมัครออนไลน์