วิธีการสมัคร

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 1 x 1 นิ้ว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาผลการสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL (ถ้ามี)