เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติได้มาเรียนในสาขาวิชาที่เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมกลุ่มอาเซียนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ได้ ในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้คนจำนวนมากเดินทางและย้ายถิ่นไปทำงานยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเสมือนโลกไร้พรมแดน แม้คนที่อยู่ในเมืองไทยก็อาจจะต้องพบปะหรือทำงานกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น      ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ การจัดการศึกษานานาชาติเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีเปิดสอนใน ๔ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ จะมีความรู้ที่แข็งแกร่งทั้งวิชาการและวิชาชีพ  เรามีอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้นักเรียนของเรายังมีโอกาสที่จะไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นเวลา ๑ ภาคเรียน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เรียนได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานนานาชาติ  ท้ายสุดนี้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีอนาคตการทำงานที่สดใส