เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งมาได้ 64 ปี มีบทบาทในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยในระยะเริ่มแรกมุ่งเน้นผลิตบุคลากรสายครู และตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา ได้เปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดสอนทั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้น ๆ ที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากว่า 10 ปี  ทำให้มหาวิทยาลัย ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือและสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวมายาวนาน โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นกับประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศึกษาจำเป็นที่จะต้องตามทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมีบทบาทสำคัญในการผลิตแรงงานที่มีความสามารถ   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน   ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาตินั้น  มหาวิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน  และด้านสถานที่ ได้จัดเตรียมห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้  ดิฉันเชื่อมั่นว่าสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและผู้สอนที่มีคุณภาพจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน