พันธกิจ

 1. วิทยาลัยนานาชาติต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ รวมถึงพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

 2. วิทยาลัยนานาชาติต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่างสถาบันในต่างประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. วิทยาลัยนานาชาติต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทย

 4. วิทยาลัยนานาชาติต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำเชิงวิชาการ  และการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้บริการแก่สังคมหรือชุมชน  

 5.  วิทยาลัยนานาชาติต้องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยรวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของสังคมข้ามชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ