ปรัชญา

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  สติปัญญา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม