ภาพรวมวิทยาลัยนานาชาติ

img
img

             วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง มีรถเมล์ผ่านหลายสาย  สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ ระยะทางไม่ไกล  ใช้เวลาเดินประมาณ  20 นาที   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นแหล่งและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งอยู่ ที่ อาคาร 1 ชั้น 14  ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน   จอโปรเจคเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย  ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

             ทุกรายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ฝึกนักศึกษา ให้มีความกล้าและเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและในที่ประชุมชน   การเรียนเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นัก  อาจารย์ผู้สอนดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง   ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้สถานการณ์จริง  นักศึกษาที่เรียนที่นี่มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด    โดยเฉพาะการพูดและการฟัง ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนได้พยายามมอบหมายงานที่ให้นักศึกษาได้มีการคิด และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

             หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจใช้เวลาเรียน 3 ปี (6 ภาคเรียน 2 ภาคฤดูร้อน) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (7 ภาคเรียน 2 ภาคฤดูร้อน)   ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ   National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism,  Taiwan ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาของแต่ละฝ่ายมา/ไปเรียน เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน และสามารถโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้

                มหาวิทยาลัยพยายามอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการเรียน การสอน เพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะต้องผลิตนักศึกษา ที่มีความรู้ทั้งวิชาการและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อหน่วยงานและจะเป็นกำลังที่สำคัญในการปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานในองค์กรได้เป็นอย่างดี