banner1
banner2
banner

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 14 ห้อง 1148

 

ปฏิทินการศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในย่านที่มีความสะดวกสบายของเขตธนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เกิน 30 เมตร นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 อีกจำนวนมาก บนถนนสายเดียวกัน

 • img

  สาส์นจากอธิการบดี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งมาได้ 64 ปี มีบทบาทในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยในระยะเริ่มแรกมุ่งเน้นผลิตบุคลากรสายครู และตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา ได้เปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดสอนทั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้น ๆ ที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากว่า 10 ปี  ทำให้มหาวิทยาลัย ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือและสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวมายาวนาน โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นกับประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศึกษาจำเป็นที่จะต้องตามทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมีบทบาทสำคัญในการผลิตแรงงานที่มีความสามารถ   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน   ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาตินั้น  มหาวิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน  และด้านสถานที่ ได้จัดเตรียมห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้  ดิฉันเชื่อมั่นว่าสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและผู้สอนที่มีคุณภาพจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • img

  สาส์นจากประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติได้มาเรียนในสาขาวิชาที่เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมกลุ่มอาเซียนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ได้ ในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้คนจำนวนมากเดินทางและย้ายถิ่นไปทำงานยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเสมือนโลกไร้พรมแดน แม้คนที่อยู่ในเมืองไทยก็อาจจะต้องพบปะหรือทำงานกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น      ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ การจัดการศึกษานานาชาติเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีเปิดสอนใน ๔ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ จะมีความรู้ที่แข็งแกร่งทั้งวิชาการและวิชาชีพ  เรามีอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้นักเรียนของเรายังมีโอกาสที่จะไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นเวลา ๑ ภาคเรียน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เรียนได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานนานาชาติ  ท้ายสุดนี้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีอนาคตการทำงานที่สดใส

ข่าว

 • Aug

  23

  2019
img

Study trip at CP Rice Factory, Nakhonlaung District, Ayutthaya, a part of the subject Natural Resources Management - led by Ajarn Amornrat

Study trip at CP Rice Factory, Nakhonlaung District, Ayutthaya, a part of the subject Natural Resources Management - led by Ajarn Amornrat

 • Nov

  08

  2019
img

Korean cooking class with T.YooMi ภาพบรรยากาศคลาสเรียนทำอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Korean cooking class with T.YooMi ภาพบรรยากาศคลาสเรียนทำอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 • May

  08

  2019
img

Congratulations to Miss Yin Ying ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาติได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 1/2562

Congratulations to Miss Yin Ying for her excellent academic record of 1/2019 ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาติได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 1/2562