image
 

image นโยบายแนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
image ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
image นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
image เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
image Declaration of Operational Morality and Transparency Policy  
image บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2561  
image แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
image รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2017-06-23
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-11-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-11-18 ดู 20 คน
image คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 322/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-02
image ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-10


 
 
 
© ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี