image
 

image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2018-03-18 ดู 20 คน
image รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2017-06-23
image คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 322/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-02
image ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-10


 
 
 
© ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี