ตราประจำ

             ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

             สีประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 

         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู
119 ถ.สุขุมวิท ต.บางพลี
สมุทรปราการ 10540

0 2325 2010

0 2325 2011

dru@dru.ac.th

 
ipv6 readyipv6 test