หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี || อำนาจหน้าที่

อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ชยุต ภวภานันท์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ธวัชชัย กิจรัตนะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ธีรวัฒน์ นาคะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธีรวัฒน์ นาคะบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ไพบูลย์ เสียงก้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ยศ บุญญสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยศ บุญญสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เศาวนิต เศาณานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สุโข วุฑฒิโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุโข วุฑฒิโชติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สุมาลี สังข์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

อธิการบดี

คณพศ นิจสิริภัช ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

ดร.คณพศ นิจสิริภัช

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พรศิริ กองนวล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ดร.พรศิริ กองนวล

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

กิตติ กอบัวแก้ว กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

แอนนา พายุพัด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.แอนนา พายุพัด

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ทองเจือ เขียดทอง กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ประสิทธิ์ ภูสมมา กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

สุทธิชัย ฉายเพชรากร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));