หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

อธิการบดี

dru@dru.ac.th

สายตรงอธิการบดี

ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดี

รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

รองอธิการบดี

panadda.y@dru.ac.th

สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร

รองอธิการบดี

sutichai.j@dru.ac.th

เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี

อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์

รองอธิการบดี

eakarat.s@dru.ac.th

พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี

ดร.พรศิริ กองนวล

รองอธิการบดี

pornsiri.k@dru.ac.th

วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี

อ.วสุธิดา นักเกษม

รองอธิการบดี

wasutida.n@dru.ac.th

กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.กริช ภัทรภาคิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

kris.p@dru.ac.th

ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา

ผู้ช่วยอธิการบดี

tanarat.a@dru.ac.th

ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ภัทรพล พรหมมัญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

phattharapol.p@dru.ac.th

วิชัย สีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วิชัย สีแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

wichai.s@dru.ac.th

วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

wasana.s@dru.ac.th

พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

pimpanga.p@dru.ac.th

กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

kitti.k@dru.ac.th

ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

tachakorn.w@dru.ac.th

จิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายจิรายุ พลับสวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

chirayu.p@dru.ac.th

แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.แอนนา พายุพัด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

anna.p@dru.ac.th

วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.วีรชัย คำธร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

wirachai.k@dru.ac.th

นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ.นิชาภา พิมพสุต

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

nichapa.p@dru.ac.th

วรรณพร จิตรสังวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.วรรณพร จิตรสังวรณ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

wannaporn.j@dru.ac.th

บุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางบุษบา กอศรีสกุล

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

bussaba.k@dru.ac.th

อาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล ผู้อำนวยการกองกลาง

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล

ผู้อำนวยการกองกลาง

arporn.c@dru.ac.th

เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อ.เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

eakrin.t@dru.ac.th

ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

อ.ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

nattakom.p@dru.ac.th

อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.อารยา เกียรติก้อง

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

araya.g@dru.ac.th

นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

nopparat.p@dru.ac.th

สมบูรณ์ ขวางกระโทก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสมบูรณ์ ขวางกระโทก

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

somboon.k@dru.ac.th

ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรธ.สป.

นางสาวไพรวัน จงรักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรธ.สป.

paiwan.c@dru.ac.th

ธนพล สมพลกรัง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผศ.ธนพล สมพลกรัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

tanapol.s@dru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));