หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

รักษาราชการแทนอธิการบดี

yuwalak.v@dru.ac.th

สายตรงอธิการบดี

วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด

รองอธิการบดี

wilai.t@dru.ac.th

สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร

รองอธิการบดี

sutichai.j@dru.ac.th

เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี

อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์

รองอธิการบดี

eakarat.s@dru.ac.th

ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์

รองอธิการบดี

siksaka.b@dru.ac.th

พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี

ดร.พรศิริ กองนวล

รองอธิการบดี

pornsiri.k@dru.ac.th

กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.กริช ภัทรภาคิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

kris.p@dru.ac.th

วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วสุธิดา นักเกษม

ผู้ช่วยอธิการบดี

wasutida.n@dru.ac.th

ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา

ผู้ช่วยอธิการบดี

tanarat.a@dru.ac.th

ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ภัทรพล พรหมมัญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

phattharapol.p@dru.ac.th

วิชัย สีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วิชัย สีแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

wichai.s@dru.ac.th

ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

panadda.y@dru.ac.th

ธญวรรณ กำคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ธญวรรณ กำคำ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

tayawan.ka@dru.ac.th

ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

tachakorn.w@dru.ac.th

กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

kitti.k@dru.ac.th

จิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายจิรายุ พลับสวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

chirayu.p@dru.ac.th

แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.แอนนา พายุพัด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

anna.p@dru.ac.th

วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.วีรชัย คำธร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

wirachai.k@dru.ac.th

วรรณพร จิตรสังวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.วรรณพร จิตรสังวรณ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

wannaporn.j@dru.ac.th

นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ.นิชาภา พิมพสุต

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

nichapa.p@dru.ac.th

ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

อ.ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

nattakom.p@dru.ac.th

นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

nopparat.p@dru.ac.th

ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรธ.สป.

ดร.ไพรวัน จงรักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรธ.สป.

paiwan.c@dru.ac.th

เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อ.เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

eakrin.t@dru.ac.th

อาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล ผู้อำนวยการกองกลาง

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล

ผู้อำนวยการกองกลาง

arporn.c@dru.ac.th

บุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางบุษบา กอศรีสกุล

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

bussaba.k@dru.ac.th

อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

อ.ดร.อารยา เกียรติก้อง

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

araya.g@dru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 

         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801-9

0 2890 2290

dru@dru.ac.th 
ipv6 readyipv6 test "));