เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
  2. พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 

         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th 
ipv6 readyipv6 test