คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี || อำนาจหน้าที่

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

รักษาการอธิการบดี

วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด

รองอธิการบดี

สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร

รองอธิการบดี

เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี

อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์

รองอธิการบดี

ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์

รองอธิการบดี

พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี

ดร.พรศิริ กองนวล

รองอธิการบดี

ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา

ผู้ช่วยอธิการบดี

กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.กริช ภัทรภาคิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ภัทรพล พรหมมัญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วสุธิดา นักเกษม

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

ธญวรรณ กำคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ธญวรรณ กำคำ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.แอนนา พายุพัด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวีรชัย คำธร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ.นิชาภา พิมพสุต

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วิชัย สีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.วิชัย สีแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 

         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th


 
ipv6 readyipv6 test