เอกสารดาวน์โหลด


ปก
 
คำนำ
 
สารบัญ
 
บรรณานุกรม
 
บทที่ 1 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
บทที่ 2 ประเภทของผลงานทางวิชาการ
 
บทที่ 3 เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
 
บทที่ 4 รูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ
 
บทที่ 5 รายงานการวิจัย
 
บทที่ 6 บทความทางวิชาการ
 
บทที่ 7 การอ้างอิงประกอบการค้นคว้า
 
บทที่ 8 รูปการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 
บทที่ 9 ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
ภาคผนวก ก หลักการเทียบเสียงภาษาอังกฤษ
 
ภาคผนวก ข วารสารทางวิชาการ (TCI)
 
ภาคผนวก ค ประกาศ ก.พ.อ
 
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ