ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรี


2017-08-23
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผู้ปกครองที่มีบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 
2017-08-02
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
 
2017-07-25
ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
2017-07-14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและช่างฝีมือทั่วไป ครั้งที่ 2/2560
 
2017-06-28
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 
2017-06-26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU Test
 
2017-06-06
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 
2017-05-29
ประกาศ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
2016-12-26
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นพื้นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ