ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรี


2017-06-28
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 
2017-06-26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU Test
 
2017-06-06
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 
2017-05-29
ประกาศ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
2016-12-26
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นพื้นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ