คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการบริหาร


             
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี
อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
   
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
รองอธิการบดี
อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
รองอธิการบดี
   
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
รองอธิการบดี
อ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.กริช ภัทรภาคิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ธญวรรณ กำคำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   
อ.วิชัย สีแก้ว
ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.พรศิริ กองนวล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา
   
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  เว็บไซต์ : http://www.dru.ac.th/drusub/admission_members/