คณะกรรมการบริหาร


             
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี
อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร
อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
   
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
รองอธิการบดี
อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
รองอธิการบดี
   
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
รองอธิการบดี
อ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
อ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.กริช ภัทรภาคิน
ดร.กริช ภัทรภาคิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ธญวรรณ กำคำ
ผศ.ดร.ธญวรรณ กำคำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว
ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย
ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   
อ.วิชัย สีแก้ว
อ.วิชัย สีแก้ว
ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.พรศิริ กองนวล
ดร.พรศิริ กองนวล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา
   
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
อ.ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  เว็บไซต์ : http://www.dru.ac.th/drusub/admission_members/