มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา (Master of Arts Program in Thai Studies)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

                    หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 31 ตุลาคม 2555 สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 02-8901801 ต่อ 2141 – 2142  อ.ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ ประธานหลักสูตรฯ หรือโทร. 087-5045597
 
 
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801