มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

ขอเรียนเชิญ  ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

                ร่วมต้อนรับและเข้ามีส่วนร่วมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘
ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

               ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท  ชุนดี                             ประธานคณะกรรมการ
               ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ              กรรมการ
               ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล                กรรมการ
               ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์       กรรมการ
               ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย   มหาบรรพต           กรรมการและเลขานุการ
 
รายละเอียดและกำหนดการ สอบถามได้ที่ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐๘๔ – ๒๐๘๕
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801